Fula janja iwepo na khala!

Senjeka chakutanthauzira mawu masenjeka.

_ _ _ ndia fala.

Chakutanthauzira mawu apangaa fala.

Sena Chakutanthauzira Mawu -