Jozi,

Basa Johannesburg

Ganizo

Anthu khalaa Johannesburg.

Weneule?: Anthu ya Johannesburg.
Liti?: Pachitatu. Thongwe 01, 2020: pachipiri. Malichi 31, 2020
Ninji?: Stats SA Quarterly Labour Force Survey

Pyakuja

32.7% khalaa nyakusowa basa.

73% phatabasaa kampani
9% phatabasaa nyumba
18% chitaa phatabasa chinango

According to Stats SA's Quarterly Labour Force Survey for January - March 2020, 32.7% of people in Johannesburg were unemployed. This was up 3% from the Quarterly Report from January - March 2019.
<< Pyamnduli | Phatisira >>